Samenwerken: Teijin & Verwater

11 januari 2023

Verwater heeft onlangs de werkzaamheden aan het uitbreidingsproject van Teijin Aramid in Emmen afgerond.

Binnen de projecten die Verwater mag uitvoeren, staat de samenwerking met de klant altijd voorop. Het project van Teijin Aramid was hierop geen uitzondering. In dit project is er een extra dimensie aan toegevoegd.

Naast de gebruikelijke geplande overleggen en afstemmingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn we een klein jaar voorafgaand aan de werkelijke bouwperiode, aangeschoven met alle disciplines tijdens het ontwerptraject.

De doelstelling van deze “early involvement” was tweeledig; samen met de klant en het ingenieursbureau komen tot een uitvoeringspakket dat veilig uitvoerbaar was in de tijd, waarbij tevens is gekeken naar de noodzaak van opleveren van bepaalde documenten die niet direct nodig waren voor de uitvoering. Daarnaast is de kennis van Verwater gebruikt om ontwerpcriteria te koppelen aan de uitvoerbaarheid en bestelbaarheid van materiaal en machines.

Dit was een intensief samenwerkingstraject tussen ingenieursbureau, aannemers en Teijin Aramid als klant, waarvan we achteraf kunnen concluderen dat het heeft geleid tot een versnelde oplevering van het aannemerswerk en verminderde onverwachte kosten. Door Corona werd dit overigens op afstand via beeldbellen gedaan. De totale groepsgrootte bestond uit 20 personen waarbij de lead engineers van Teijin Aramid een voortrekkersrol vervulden.